Onze algemen voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Goudse Slotenmaker

 1. Definities

  • “De Dienstverlener”: Goudse Slotenmaker
  • “De Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Goudse Slotenmaker in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat.
 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Goudse Slotenmaker worden aangeboden en uitgevoerd.

 3. Offertes en Aanbiedingen Alle offertes en aanbiedingen van Goudse Slotenmaker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 4. Prijzen Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 5. Betalingsvoorwaarden Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Goudse Slotenmaker aan te geven wijze.

 6. Annulering Annulering van een dienst dient minimaal 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren. Bij niet tijdige annulering kan Goudse Slotenmaker kosten in rekening brengen.

 7. Garantie Goudse Slotenmaker geeft 3 maanden garantie op alle geleverde diensten en producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 8. Aansprakelijkheid Goudse Slotenmaker is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewezen grove nalatigheid of opzet.

 9. Overmacht Goudse Slotenmaker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

 10. Wijzigingen Goudse Slotenmaker behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 11. Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten tussen de klant en Goudse Slotenmaker is Nederlands recht van toepassing.

Call Now Button